Maslahat Biznes Forum
Media Forum BMG arkaly registrasiýa Gatnaşyjylar üçin anketa
Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy Maslahaty Aşgabat ş., 2016-njy ýylyň 26–27-nji noýabry
XXI asyryň ählumumy ulag syýasaty – munuň özi goşulyşmak ýagdaýy, geografiki we düzümleýin mümkinçilikleriň birleşmesi, döwletleriň hem-de sebitleriň tehniki we tehnologik kuwwatlyklary bolup durýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Maslahatlar, ýurtlaryň arasynda tejribe alyşmaklygyň we alnan netijäni öwrenmekligiň, durnukly ulag ulgamyny işläp taýýarlamakda sebitleýin we köptaraplaýyn gatnaşyklary berkitmegiň, şeýle hem durnukly ösüşiň maksatlary üçin durnukly ulag ulgamynda kesgitli hyzmatdaşlyk başlangyçlaryny yglan etmekligiň sahnasy bolup hyzmat eder
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary Pan Gi Mun
Soňky habarlar Ählisi

Sustainable transport on the agenda
for global conference

Take a seat at the conference
watch webtv.un.org

Çykyş edýänler

Maslahat durnukly ulag ulgamy boýunça toplumlaýyn we köpmaksatly häsiýetini aýratyn belläp geçýän hökümetiň, hususy pudagyň hem-de jemgyýetçilik edaralaryň gyzyklanma bildirýän esasy taraplaryny bir ýere jemlär.

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Maslahat durnukly ulag ulgamy boýunça toplumlaýyn we köpmaksatly häsiýetini aýratyn belläp geçýän hökümetiň, hususy pudagyň hem-de jemgyýetçilik edaralaryň gyzyklanma bildirýän esasy taraplaryny bir ýere jemlär.

Hemaýatkärler & Hyzmatdaşlar